Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

REKKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 
 
Wniosek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1w Kruszwicy z dnia 8 lutego 2019r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 1

na rok szkolny 2019/2020

Tekst jednolity po uwzględnieniu

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRUSZWICY nr 13/2019 z dnia 4 lutego 2019r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r poz.59,949 i 2203),

 

§ 1

 

SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW

1. Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 1
w Kruszwicy składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej
w terminie 6 lutego - 15 lutego 2019r. (załącznik nr 1).

2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca  na pisemny wniosek rodzica - złożony u dyrektora szkoły

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

1.      Do oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Kruszwica (art.131.1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.).

2.      Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć dziecko, które ukończyło

5 lat.

4.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. (art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 2015).

5.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych dyrektor zespołu szkół podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do oddziału przedszkolnego, również kandydatów spoza gminy.

 

§ 3

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

2.      W skład komisji wchodzi trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

3.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Kruszwica niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, komisja - po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu - w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art.131.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.:

a) wielodzietność rodziny kandydata; (10 punktów),

b) niepełnosprawność kandydata; (10 punktów),

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (10 punktów),

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (10 punktów),

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (10 punktów),

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (10 punktów),

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą: (10 punktów).

4.    Zgodnie z art.131.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.:

- kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 10 punktów za każde z kryteriów.

5.        Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1
w Kruszwicy w uzgodnieniu z Burmistrzem Kruszwicy.

6.      Kryteria dodatkowe spełniają, gdy:

a)      oboje rodzice kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, albo wykonują działalność gospodarczą lub działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym - 15 punktów;

b)      rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły - 4 punkty;

c)      czas pobytu kandydata w oddziale przedszkolnym wynosi co najmniej 7 godzin dziennie -
3 punkty;

d)     miejsce zamieszkania kandydata wraz z rodzicami znajduje się w obwodzie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1w Kruszwicy - 6 punktów.

 

§ 4

 

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

1.      Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku (załącznik nr 2) składanego u dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 3 są:

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 3),

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe art.127 ust.10

c)      dokument lub oświadczenie o niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców,

d)     dokument lub oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,

e)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem(załącznik nr 4),

f)       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

2.      Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3.      Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa § 3 ust. 6 niniejszego regulaminu są zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych dziecka na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy
o pracę, lub wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, albo wykonywania działalności gospodarczej lub działalności rolniczej w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym (załącznik nr 5) oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o czasie pobytu dziecka
w oddziale przedszkolnym.

4.    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

5.      W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 150 ust.8 Ustawy Prawo Oświatowe.

 

§ 5

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1.      W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

2.      Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

3.      Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych
do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z usług oddziału przedszkolnego.

4.      Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.

5.      Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów, iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 pkt. 3 i 6 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

6.      Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości

na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

 

§ 6

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego:

1.      od 11 lutego 2019r. do 01 marca 2019r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 (załącznik nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2.      do 8 marca 2019r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym możliwość żądania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

3.      11 marca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

4.      do 15 marca 2019r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 6),

5.      20 marca 2019r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

 

§ 7

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Na podstawie art.158 ust. 6-8 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ustala się terminy odwoławcze:

1.      od 21 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.- składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

2.      do 25 marca 2019 r.- komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców
i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

3.      do 27 marca 2019r.- składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

4.      do 28 marca 2019 r.- dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

5.      na rozstrzygnięcie dyrektora zespołu służy skarga do sądu administracyjnego

 

§ 8

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1.      od 21 - 28 marca 2019 r. -wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym),

2.      do 29 marca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym, w tym możliwość żądania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

3.      1 kwietnia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

4.      do 5 kwietnia 2019 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

5.      8 kwietnia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego,

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, o których mowa w § 5 pkt.4 oraz w § 6 pkt. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

2.      Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

3.      Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

§ 10

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2019r.

 

Załączniki do regulaminu:

1.      Deklaracja

2.      Wniosek

3.      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

4.      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata,

5.      Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych,

6.      Oświadczenie woli przyjęcia.


ałącznik nr 1

 

Data wpłynięcia ……………………………

miejscowość, data)

 

………………………………………………………

(imiona i nazwiska Rodziców/ Opiekunów prawnych dziecka)

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

(adres zamieszkania)

 

Deklaracja

 

Deklaruję, że dziecko ……………………………………..…………………………

(Imię i nazwisko dziecka)

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w roku szkolnym 2019/2020 nadal będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy.

W przypadku, gdy uległy zmianie dane zawarte w Karcie Zapisu złożonej w latach wcześniejszych - proszę o korektę danych poniżej.

 

 

 

KOREKTA DANYCH:..........................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

……………………………….……..………………

(Miejscowość, data)

 

 

……………………………….……..………………

(Czytelne podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych)


Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

W KRUSZWICY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek należ y wypełnić drukowanymi literami.

I.     Dane osobowe kandydata i rodziców

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA

imię

 

drugie imię

 

nazwisko

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data urodzenia

 

miejsce urodzenia

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW* PRAWNYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ)

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

nr telefonu

 

adres e-mail

 

DANE OSOBOWE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

nr telefonu

 

adres e-mail

 

II.                Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne[1]

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych[2].

  1. Pierwszy wybór

 

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres przedszkola)

  1. Drugi wybór

 

 

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres przedszkola)

  1. Trzeci wybór

 

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres przedszkola)

III. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach

do wniosku potwierdzających ich spełnianie[3]

 

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium

L.p.

 

 

Kryterium

 

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Zgłoszenie kryterium

do oceny Tak*)

1

2

3

4

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie[4] o wielodzietności rodziny kandydata

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie[5]

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie[6] o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.:Dz.U.z 2018r. poz.998 ze zm.)

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty[7] potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………….

Oświadczenia przedkładane przez rodziców kandydatów, które stanowią dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów rekrutacji powinny być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej poprzez podpisanie klauzuli >>Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia<<”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

IV. Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z Burmistrzem Kruszwicy[8]

 

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium,
w kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.

L.p.

 

 

Kryterium

 

 

Zgłoszenie kryterium do oceny Tak*)

1

2

3

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

1.      Spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.

2.      Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ….…

 

POUCZENIE:

Oświadczenia wnioskodawcy:

Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym[9].

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)

 

INFORMUJEMY, ŻE:

1.     Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 22. Nr kontaktowy 52 35 15 012

2.     Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Hanzler. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: inspektor@cbi24.pl.

3.     Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

4.     Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6.     Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

7.     Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8.     W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

9.     Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

10.     W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO - żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.

11.     Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi[10].

12.     Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę.

 

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

data……………..……… …………………………… ……………..……………..

(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych kandydata)


Załącznik nr 3

 

Oświadczenie

 

 

Oświadczam, że mój/moja syn/córka* ………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 

kandydujące do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy - Szkoła Podstawowa nr 1 jest członkiem rodziny wielodzietnej.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………...…………………

……………………………….……..………………

(miejscowość, data i czytelne podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych)

*właściwe podkreślić


Załącznik nr 4

 

………………………………………………………

(imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka)

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

(Adres zamieszkania)

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………………………………...

(imię i nazwisko dziecka)

kandydujące w roku szkolnym 2019/2020 do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy - Szkoła Podstawowa nr 1.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………….……..………………

(miejscowość, data i czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego)

*właściwe podkreślić


łącznik nr 5

 

 

…………………………….., dnia ………………

(miejscowość)

…………………………………

(pieczęć pracodawcy)

Zaświadczenie

 

Zaświadcza się, że Pani/Pan ……………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały……………………………………………………………………………………...

(dokładny adres)

 

jest zatrudniona/y w ……………………………………………………………………………

(nazwa zakładu pracy)

 

od dnia ………………na podstawie umowy o pracę na czas ……………………………... .

………………………………..

(pieczęć i podpis wystawiającego)


Załącznik nr 6

…………………………………………………………

(imiona i nazwiska Rodziców/ Opiekunów prawnych dziecka)

 

…………………………………………………………

 

…………………………………………………………

(adres zamieszkania)

 

Oświadczenie woli przyjęcia

 

Oświadczam, że mój/moja syn/córka* ……………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizować wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy - Szkoła Podstawowa nr 1.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………… ………………… ….……..…………

(miejscowość, data i czytelne podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych)

*właściwe podkreślić

 [1] Zgodnie z art. 156 ust. 1 w ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolny).

[2] Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

[3] Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

[4] Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

[5] Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[6] Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

[7] Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

[8] Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

 

 

[9] Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

[10] Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego