Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

REKKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 
 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 3/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1w Kruszwicy z dnia 2 lutego 2018r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 1

na rok szkolny 2018/2019

Tekst jednolity po uwzględnieniu

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRUSZWICY nr 10/2018 z dnia 26 stycznia 2018r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r poz.59,949 i 2203),

 

§ 1

 

SKŁADANIE DEKLARACJI I WNIOSKÓW

1. Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 5-9 lutego 2018r. (załącznik nr 1).

2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca  na pisemny wniosek rodzica - złożony u dyrektora szkoły

§ 2

ZASADY PRZYJĘĆ

         Do oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Kruszwica (art.131.1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.).

         Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

         W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć dziecko, które ukończyło 5 lat.

         W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. (art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 2015).

         Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych dyrektor zespołu szkół podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do oddziału przedszkolnego, również kandydatów spoza gminy.

§ 3

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.

         W skład komisji wchodzi trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

         W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania
na terenie Gminy Kruszwica niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, komisja - po weryfikacji wniosków spełniających wymogi z § 2 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu - w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art.131.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.:

a) wielodzietność rodziny kandydata; (10 punktów),

b) niepełnosprawność kandydata; (10 punktów),

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (10 punktów),

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (10 punktów),

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (10 punktów),

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (10 punktów),

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą: (10 punktów).

 

 

         Zgodnie z art.131.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.:

- kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 10 punktów za każde z kryteriów.

         Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1
w Kruszwicy w uzgodnieniu z Burmistrzem Kruszwicy.

         Kryteria dodatkowe spełniają, gdy:

a)      oboje rodzice kandydata są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, albo wykonują działalność gospodarczą lub działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym -
15 punktów;

b)      rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły - 4 punkty;

c)      czas pobytu kandydata w oddziale przedszkolnym wynosi co najmniej 7 godzin dziennie -
3 punkty;

d)     miejsce zamieszkania kandydata wraz z rodzicami znajduje się w obwodzie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1w Kruszwicy - 6 punktów.

 

§ 4

 

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE USTALONYCH KRYTERIÓW

         Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku (załącznik nr 2) składanego u dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 3 ust. 3 są:

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 3),

b)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe art.127 ust.10

c)      dokument lub oświadczenie o niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców,

d)     dokument lub oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,

e)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem(załącznik nr 4),

f)       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

         Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

         Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy potwierdzającymi kryteria dodatkowe, o których mowa § 3 ust. 6 niniejszego regulaminu są zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych dziecka na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy
o pracę, lub wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, albo wykonywania działalności gospodarczej lub działalności rolniczej w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym (załącznik nr 5) oraz oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o czasie pobytu dziecka
w oddziale przedszkolnym.

         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

         W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 150 ust.8 Ustawy Prawo Oświatowe.

 

§ 5

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW W PRACACH KOMISJI REKRUTACYJNEJ

         W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej - przeprowadzając wstępną kwalifikację.

         Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

         Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły. W terminie do 7 dni od opublikowania listy dzieci zakwalifikowanych
do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, rodzice dzieci, mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z usług oddziału przedszkolnego.

         Komisja rozpatruje do przyjęcia tych kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani, potwierdzili wybór przedszkola w wymaganym terminie oraz złożyli wymagane z wnioskiem dokumenty.

         Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów, iloma wolnymi miejscami dysponuje oddział przedszkolny, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w § 3 pkt. 3 i 6 niniejszego regulaminu i wagę ustalonych punktów za spełnianie ich.

         Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości

na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

         Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. 7 określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

§ 6

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego:

         od 1 marca 2018r. do 23 marca 2018r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 (załącznik nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

         do 3 kwietnia 2018r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym możliwość żądania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

         4 kwietnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

         do 11 kwietnia 2018r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 6),

         16 kwietnia 2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.

 

 

 

§ 7

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Na podstawie art.158 ust. 6-8 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ustala się terminy odwoławcze:

         od 16 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r.- składanie przez rodziców do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

         do 30 kwietnia 2018 r.- komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców
i sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

         do 7 maja 2018 r.- składanie przez rodziców do dyrektora szkoły odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

         do 14 maja 2018 r.- dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

         na rozstrzygnięcie dyrektora zespołu służy skarga do sądu administracyjnego

 

§ 8

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

         od 7 maja 2018 r. do 14 maja 2018 r. -wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 (wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym),

         do 16 maja 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym, w tym możliwość żądania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

         21 maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

         do 28 maja 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

         30 maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego,

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

         Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, o których mowa w § 5 pkt.4 oraz w § 6 pkt. 3 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

         Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

         Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

 

§ 10

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2018r.

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu:

         Deklaracja

         Wniosek

         Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

         Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata,

         Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych,

         Oświadczenie woli przyjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Data wpłynięcia ……………………………

miejscowość, data)

 

………………………………………………………

(imiona i nazwiska Rodziców/ Opiekunów prawnych dziecka)

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

(adres zamieszkania)

 

Deklaracja

 

Deklaruję, że dziecko ……………………………………..…………………………

(Imię i nazwisko dziecka)

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w roku szkolnym 2018/2019 nadal będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy.

W przypadku, gdy uległy zmianie dane zawarte w Karcie Zapisu złożonej w latach wcześniejszych - proszę o korektę danych poniżej.

 

 

 

KOREKTA DANYCH:..........................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

…………………………………...…………………

……………………………….……..………………

(Miejscowość, data i czytelne podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych)

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 


Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

W KRUSZWICY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek należ y wypełnić drukowanymi literami. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA

imię

 

drugie imię

 

nazwisko

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data urodzenia

 

miejsce urodzenia

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY DZIECKA (jeżeli jest inny niż zamieszkania)

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

BRAK MELDUNKU

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ)

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

nr telefonu

 

adres e-mail

 

DANE OSOBOWE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

nr telefonu

 

adres e-mail

 

INFORMACJE O DZIECKU

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ (w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”)

 

L.p.

Kryteria obowiązkowe
(art.131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Spełnienie kryterium

Punktacja
(wypełnia komisja rekrutacyjna)

 

1.                    

Wielodzietność rodziny kandydata załącznik: oświadczenie o wielodzietności kandydata.

 

 

 

2.                    

Niepełnosprawność kandydata załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2016r. poz.2046 i 1948 ze zm.); oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

3.                    

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2016r. poz.2046 i 1948 ze zm.); oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

4.                    

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2016r. poz.2046 i 1948 ze zm.); oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

5.                    

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz.U.z2016r. poz.2046 i 1948 ze zm.); oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

6.                    

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

7.                    

Objęcie kandydata pieczą zastępczą załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860); oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

Kryteria dodatkowe

 

1.                    

Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 2018/2019 do szkoły, do której został złożony wniosek

 

 

2.                    

Aktywność zawodowa obu rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący zawodowo)

załącznik: zaświadczenie o zatrudnieniu

 

 

3.                    

Adres zamieszkania lub miejsce zatrudnienia (miejsce wykonywania pracy) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka mieści się najbliżej siedziby oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy.

 

 

 

Przedszkola, do których dziecko zostało zgłoszone wg preferowanej kolejności przyjęcia

Pierwszy wybór

 

Drugi wybór

 

Trzeci wybór

 

 

Dziecko będzie korzystało z zajęć świetlicowych w godzinach ………………………

 

Pouczenie:

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………………………… ………………………………………… …………………………………………

data podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez administratora strony internetowej www.sp1kruszwica.pl wizerunku mojego dziecka, utrwalonego
w pracy konkursowej, podczas zabaw, zajęć i uroczystości szkolnych (art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 666 z późn. zm.).

 

……………………………… ………………………………………… …………………………………………

data podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych
z przeprowadzeniem naboru do oddziału przedszkolnego oraz organizacją pracy i funkcjonowania tego oddziału, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).

 

……………………………… ………………………………………… …………………………………………

data podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 


Załącznik nr 3

…………………………………………………

(imiona i nazwiska Rodziców/ Opiekunów prawnych dziecka)

 

…………………………………………………

 

…………………………………………………

(Adres zamieszkania)

 

Oświadczenie

 

 

Oświadczam, że mój/moja syn/córka* ………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 

kandydujące do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy - Szkoła Podstawowa nr 1 jest członkiem rodziny wielodzietnej.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………...…………………

……………………………….……..………………

(miejscowość, data i czytelne podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych)

*właściwe podkreślić

 

Załącznik nr 4

 

………………………………………………………

(imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka)

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

(Adres zamieszkania)

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………………………………...

(imię i nazwisko dziecka)

kandydujące w roku szkolnym 2018/2019 do oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół Samorządowych
nr 1 w Kruszwicy - Szkoła Podstawowa nr 1.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………….……..………………

(miejscowość, data i czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego)

*właściwe podkreślić

 

 

 

Załącznik nr 5

 

…………………………….., dnia ………………

(miejscowość)

…………………………………

(pieczęć pracodawcy)

Zaświadczenie

 

Zaświadcza się, że Pani/Pan ……………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały……………………………………………………………………………………...

(dokładny adres)

 

jest zatrudniona/y w ……………………………………………………………………………

(nazwa zakładu pracy)

 

od dnia ………………na podstawie umowy o pracę na czas ……………………………... .

………………………………..

(pieczęć i podpis wystawiającego)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

…………………………………………………………

(imiona i nazwiska Rodziców/ Opiekunów prawnych dziecka)

 

…………………………………………………………

 

…………………………………………………………

(adres zamieszkania)

 

Oświadczenie woli przyjęcia

 

Oświadczam, że mój/moja syn/córka* ……………………………………………………..

(imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym 2018/2019 będzie realizować wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy - Szkoła Podstawowa nr 1.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………...………………………

……………………………….……..………………

(miejscowość, data i czytelne podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych)

*właściwe podkreślić

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego