Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY

 
 

Załącznik nr 2

 

do Zarządzenia nr 3/2018 dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy z dnia 9 lutego 2018r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

w roku szkolnym 2018/2019

 Regulamin rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 

a.       Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r poz.59,949 i 2203),

b.      rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),

c.       Statutu Szkoły - Realizacja obowiązku szkolnego.

 

§ 1

       I.            OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

1.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.      Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

3.      Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli dziecko:

a.       korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

b.      posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkle podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 U. o S. O. oraz zatrudniającą pracowników posiadających kompetencje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4.      W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a.       urodzone w 2011r.

b.      które miały odroczony obowiązek szkolny do 31 sierpnia 2018r.

c.       na wniosek rodziców urodzone w roku 2012.

 

§ 2

    II.            ZASADY REKRUTACJI

1.      Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy w postępowaniu uzupełniającym jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3.      Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna.

4.      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych
w Uchwale nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 marca 2017r. tzn:

a)      jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje w szkole podstawowej
lub jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie tej szkoły - 1 pkt,

b)      kandydat odbył obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej lub w jej obwodzie - 4 pkt,

c)      w szkole podstawowej aktualnie obowiązek szkolny realizuje i w następnym roku szkolnym realizować będzie rodzeństwo kandydata - 8 pkt.

 

§ 3

III.            TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO

 

1.      od 1 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej szkoły na rok szkolny 2018/2019 (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym),

 1. do 3 kwietnia 2018 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym możliwość żądania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
 2. 4 kwietnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 3. do 11 kwietnia 2018r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
 4. 16 kwietnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,

6.      O terminie, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz przez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w szkole, przedszkolach i okolicznych tablicach ogłoszeń.

7.      Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 35 15 012.

 

§ 4

IV.            TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

1.      od 7 maja 2018 r. do 14 maja 2018 r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dzieci do klasy pierwszej szkoły na rok szkolny 2018/2019 (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym),

 1. do 16 kwietnia 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym możliwość żądania

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,

 1. 21 maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 2. do 28 maja 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
  w postaci pisemnego oświadczenia,
 3. 30 maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
 4. od 1 czerwca 2018r. - terminy odwoławcze.

 

 

 

§ 5

    V.            DZIECI NIE BĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

1.      Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

§ 6

VI.            ODROCZENIA

1.      Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

2.      Wniosek, o którym mowa w pkt. 2., składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

3.      Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z pkt. 2., kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

4.      Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może zostać odroczone od spełniania obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

5.      Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko o którym mowa w pkt. 4. obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

6.      Wniosek, o którym mowa w pkt. 5., składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

7.      Do wniosku, o którym mowa w pkt. 6., dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 U. o S. O. oraz zatrudniającą pracowników posiadających kompetencje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

8.      Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z pkt. 4., kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

9.      wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną jest z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.7
U. o S. O., a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 U. o S. O., obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

§ 7

VII.            ZAPISY

1.      Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2.      Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy polega na:

a.       pobraniu, w sekretariacie szkoły wniosku zapisu do klasy pierwszej,

b.      wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły.

 

§ 8

VIII.            ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH

1.      Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala Dyrektor Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

2.      O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:

a.       wicedyrektor szkoły,

b.      pedagog szkolny,

c.       wychowawcy tworzonych klas pierwszych

3.      Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów stosując zasadę koedukacyjności - równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie.

4.      W miarę możliwości uwzględnia się indywidualne prośby rodziców (prawnych opiekunów) np. umieszczenie w jednej klasie wybranej jednej osoby (koleżanki lub kolegi, ze wzajemnym potwierdzeniem wyboru).

5.      W miarę możliwości uwzględnia się indywidualne, uzasadnione prośby rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące sytuacji życiowej.

6.      Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje Dyrektor Szkoły uwzględniając propozycje Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

 

§ 9

IX.            PRZEPISY KOŃCOWE

1.      Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły najpóźniej 11 czerwca 2018r.

2.      Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania na piśmie w terminie 3 dni od uzyskania w/w informacji z podaniem uzasadnienia.

3.      Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.

4.      Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

5.      W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.

 

 

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE/WNIOSEK* O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1
W KRUSZWICY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

(Zgłoszenie/wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami. Zgłoszenie dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, wniosek dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.)

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA

imię

 

drugie imię

 

nazwisko

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data urodzenia

 

miejsce urodzenia

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY DZIECKA (jeżeli jest inny niż zamieszkania)

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

BRAK MELDUNKU*

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW* PRAWNYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ)

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

nr telefonu

 

adres e-mail

 

DANE OSOBOWE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

imię

 

nazwisko

 

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica

 

nr domu

 

nr mieszkania

 

kod pocztowy

 

miejscowość

 

gmina

 

powiat

 

nr telefonu

 

adres e-mail

 

 

OŚWIADCZENIE

·       Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy niezbędnych do prawidłowego Realizowania zadań, jakie nakłada na szkołę ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz 2016 r. poz. 35.i 64 ze zm.)

·       oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz.1182 z późn.zm.) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania.

·       Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie.

 

Kruszwica, dnia ………………………….. ……………………………………

podpisy rodzica/ów (opiekuna/ów)

* - właściwe zakreślić znakiem X

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego