Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

RODO / Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, ul. Kujawska 22, tel. 52 35 15 012
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.
3. Kategoria danych osobowych udostępnionych Administratorowi to: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest uwierzytelnienie osoby odbierającej dziecko ze Szkoły/ Świetlicy szkolnej/ Przedszkola oraz wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i d) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych w których posiadaniu jest Administrator,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pan/Pani dane osobowe zostały pozyskane od przedstawicieli ustawowych dzieci.
10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą one podlegały decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego