Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jan Kasprowicza w Kruszwicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jan Kasprowicza w Kruszwicy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://www.webaccessibility.com/results/?url=https%3A%2F%2Fsp1kruszwica.pl%2F

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Radwański, sp1kr.strona@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523515012. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jan Kasprowicza, ul. Kujawska 22, Kruszwica Szkoła mieści się w dwóch budynkach złączonych ścianami szczytowymi. Do budynku A prowadzą 3 wejścia od ul. Kujawskiej. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Do budynku B prowadzą 3 wejścia od ul. Kujawskiej. Do jednego z wejść prowadzi podjazd dla wózków. W budynkach nie ma windy, ani toalety dla niepełnosprawnych. Dla gości i interesantów przeznaczone jest wejście główne do budynku A. Wejście jest po schodach, niedostępne dla osób na wózku. Dyżurka znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dalsze przejście po zaewidencjonowaniu. Przed budynkami przy ulicy Kujawskiej znajdują się miejsca parkingowe. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy