Każdy człowiek posługuje się symbolami. W naszej kulturze symbole są pewnymi znakami umownymi, które mogą mieć różne znaczenia. Za symbol najważniejszych wartości, tradycji, wierności, honoru i męstwa uznawany jest sztandar. Stanowi on znak państwa, jednostki wojskowej, organizacji, kościoła lub szkoły.Kardynał Stefan Wyszyński mówił: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.

   W szkole oddajemy mu cześć podczas najważniejszych wydarzeń: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święto Patrona, uroczystości patriotyczno-religijne, święta narodowe oraz inne uroczyste apele. Niezwykłe wyróżnienie, zaszczyt i przywilej spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego.Chorągiew Szkoły Podstawowej nr 1im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy ma niezwykłą historię. Znamy ją między innymi z wpisu do kroniki  z roku szkolnego 1936/1937: „Opieka Rodzicielska ufundowała dla szkoły piękny sztandar haftowany,   z Białym Orłem na jednej i symbolem nauki i nazwą szkoły na drugiej stronie. Poświęcenie  sztandaru odbyło się bardzo uroczyście w obecności chrzestnych, rodziców i dzieci. Drzewiec dwuczęściowy i okucie wykonała bezinteresownie tutejsza Cukrownia."  

      W zasobach Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej można odnaleźć notatkę zamieszczoną w Dzienniku Kujawskim z 2 maja 1937 roku:  „ – Uroczystość szkolna. Onegdaj odbyło się poświęcenie sztandaru szkolnego szkoły im. Jana Kasprowicza, który ufundowany został przez opiekę Rodzicielską tejże szkoły.  Podniosłą tą uroczystość poprzedziło nabożeństwo w kościółku św. Teresy. Podczas mszy św. poświęcony został sztandar przez ks. Łoja, który w treściwym przemówieniu przedstawił dzieciom, czym dla nich sztandar być powinien.

Po nabożeństwie udała się młodzież wraz z gronem nauczycielskim, chrzestnymi sztandaru i członkami Opieki na salę p. Rucińskiego, gdzie odbyła się uroczysta akademia, którą podniosły śpiewy i deklamacje dzieci. Najpiękniejszą chwilą było wręczenie sztandaru przez prezesa Opieki Rodzicielskiej p. Fr. Drożdżyńskiego, kierownikowi szkoły p. Jackowiakowi, który w gorących słowach podziękował Opiece Rodzicielskiej za sztandar. Uroczystość zakończono wspólnym śpiewem „Boże coś Polskę”.

    We wrześniu 1939 roku   zawierucha wojenna uniemożliwiła dzieciom naukę. W Szkole Powszechnej nr 1 w Kruszwicy przy ulicy Kasprowicza zakwaterowano wojsko niemieckie. W tym czasie okupant wydał rozkaz zniszczenia wszystkich znaków i symboli uosabiających Rzeczpospolitą Polską. Jan Chojnacki,  ówczesny woźny kruszwickiej szkoły, odznaczył się ogromną odwagą.   Z narażeniem życia przechował sztandar szkoły, wbrew rozkazowi okupanta, aby go spalić. W ten sposób chorągiew naszej szkoły stała się symbolem odwagi, ciągłości i trwania.

     Weterani II wojny światowej, 18 czerwca 2013 roku, udekorowali Sztandar Szkoły odznaką ,,Za Zasługi Dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych". W uzasadnieniu tego zaszczytnego wyróżnienia czytamy: „Za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji.”

   Każdy sztandar jest jedyny. Nie ma dwóch jednakowych. Na awersie naszego sztandaru znajduje się otwarta książka rozjaśniona blaskiem kaganka i otoczona zielonym laurem. Są to symbole nauki. Jest też napis w kolorze żółtym z pełną nazwą szkoły: „Publiczna Szkoła Powszechna nr. 1. im. Jana Kasprowicza. W Kruszwicy 1937."Lewa strona sztandaru nawiązuje do symboliki naszej Ojczyzny: na czerwonym tle znajduje się godło Polski. Wokół niego umieszczone są słowa:”BÓG I OJCZYZNA CNOTA I NAUKA”. Powyżej godła znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Metalowy Orzełek wieńczy drzewiec sztandaru.

    Osiemdziesiąt lat istnienia naszego sztandaru, towarzyszenie wielu pokoleniom dzieci i młodzieży podczas niezliczonej liczby uroczystości, zaznaczyło się niekorzystnie na fizycznym stanie naszej chorągwi. Należało wykonać naprawę bardzo zniszczonego płatu oraz drzewca. Czynimy starania, które umożliwią nam sfinansowanie wykonania kopii sztandaru. Wierzymy, że nasz sztandar będzie czymś ważnym dla społeczności szkolnej i lokalnej. Jest on wezwaniem i zobowiązaniem. My chcemy pozostawić ten symbol następnym pokoleniom.