CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. W rozwiązaniu tym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach. Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych. Nauczyciele skorzystają ze szkoleń i/lub studiów podyplomowych. W efekcie realizacji projektu 1400 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. W 16 szkołach zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkól województwa kujawsko-pomorskiego.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany będzie w okresie od maja 2019 roku do końca grudnia 2023 roku.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

  • Astrofotografia;
  • Programowanie TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii;
  • Koła astronomiczno-geograficzne.

 

OFICJALNA STRONA PROJEKTU

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na oficjalnej stronie projektu.

Niebo na Astrobazami

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy